SpStinet - vwpChiTiet

 

Tương tác phân tử trong vật liệu EVA/khoáng sét nano hữu cơ compozit và ảnh hưởng của chúng tới một số tính chất của vật liệu

Đề tài do tác giả Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Khương Việt Hà, Đỗ Quang Thẩm thực hiện nghiên cứu các tương tác phân tử xảy ra giữa EVA và O-MMT trong quá trình chế tạo vật liệu compozit.

Từ nguyên liệu ban đầu là EVA (copolyme etylen vinyl axetat) dạng bột, có hàm lượng vinyl axetat 9%, nhiệt độ nóng chảy tnc = 90-950C, nhóm tác giả tiến hành chế tạo vật liệu compozit EVA/O-MMT. Trong quá trình này đã xảy ra tương tác mạnh giữa các nhóm chức trong EVA với các nhóm chức trong O-MMT. Sự tương tác này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện đáng kể các tính chất của vật liệu EVA/O-MMT. Mức độ mạnh yếu của các tương tác này phụ thuộc vào nồng độ O-MMT trong pha EVA nền. Ở nồng độ thích hợp (2%) O-MMT vốn có kích thước nhỏ và diện tích bề mặt riêng lớn (200-700mm) được phân tán đồng đều ở mức độ nanomet trong pha nền EVA nóng chảy. Trong điều kiện đó, chúng tương tác với các mạch polime nền dẫn đến hình thành cấu trúc nano. Vì thế chúng có khả năng che chắn tốt, góp phần hãm sự chuyển động của các phân tử nhỏ sinh ra bởi quá trình phân hủy nhiệt polyme.
Đề tài khẳng định, tính chất cơ lí và độ ổn định nhiệt của vật liệu compozit EVA/O-MMT được cải thiện mạnh mẽ khi hàm lượng O-MMT là 2%.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả