SpStinet - vwpChiTiet

 

Tương tác giữ chủng vi khuẩn đối kháng Seudomonas monteilii VK 58 với các chủng vi khuẩn phân lập từ đất

Đề tài do nhóm tác giả Lê Như Kiều, Trần Quang Minh, Phạm Công Minh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Cường thực hiện nghiên cứu tương tác giữa chủng vi khuẩn đối kháng Seudomonas monteilii VK 58 với các chủng vi khuẩn phân lập từ đất.

Nhóm tác giả tiến hành thực nghiệm bằng các chủng vi khuẩn Seudomonas monteilii VK 58 gây bệnh héo xanh cà chua, bột cá, bột đậu tương, môi trường KB, PDA và một số nguyên liệu phụ khác. Sau đó, đề tài phân tích tương tác giữa chủng VK 58 và vi sinh vật khác, khả năng thích nghi và tồn tại của chủng VK 58 trong tự nhiên, hoạt lực của các tổ hợp chủng vi khuẩn đối kháng.
Kết quả cho thấy, các chủng vi khuẩn đối kháng có khả năng tồn tại trong đất mà vẫn ức chế vi khuẩn Ralstonia solanacearum. Ở dạng hỗn hợp các chủng vi khuẩn thể hiện tính đối kháng yếu hơn ở dạng riêng rẽ.
Chủng VK 58 có khả năng ức chế mạnh chủng vi khuẩn Seudomonas monteilii VK 58 kể cả khi ở hỗn hợp và riêng rẽ. Nó đáp ứng được tất cả các chỉ tiêu của một chủng vi khuẩn để sản xuất chế phẩm vi khuẩn đối kháng.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả