SpStinet - vwpChiTiet

 

Trình độ tổng hợp hoá ngành cơ khí TP.HCM giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2007

Đề tài do ThS. Cao Ngọc Thành (Viện Kinh tế TP.HCM) thực hiện nhằm đánh giá trình độ tổng hợp hoá và mức độ liên quan giữa các phân ngành cơ khí tại TP.HCM trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2007.

Đề tài đề cập đến các khái niệm tổng hợp hoá kinh tế, mức độ liên quan giữa các ngành sản xuất để từ đó tạo cơ sở lý thuyết nền tảng để đánh giá các yếu tố này của ngành cơ khí TP.HCM.
Theo đó, TP.HCM cùng với nền kinh tế Việt Nam đã bước vào thời kỳ hội nhập một cách toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội nhiều hơn trong việc tiếp cận với các nguồn lực có mức chi phí rẻ hơn để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên, chính quyền và cơ quan chức năng của thánh phố cần có những chính sách để xu hướng này không phát triển quá mức. Mặt khác, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành cơ khí cũng có thể có những hoạt động hỗ trợ và liên kết chặt chẽ hơn với nhau để vừa phát triển nhu cầu nội tại của bản thân vừa góp phần tăng tính tổng hợp cao cho ngành và nền kinh tế để từ đó cơ cấu phát triển kinh tế sẽ càng vững chắc hơn.
 
LV (nguồn: Cơ khí VN, tháng 12+1&2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả