SpStinet - vwpChiTiet

 

Triển khai Học viện Phát triển và đào tạo CIO & CSO khu vực Đông Nam Á

Nhận thấy tính thiết yếu của việc tăng cường năng lực, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho các cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO) và cán bộ an ninh thông tin (CSO), Tập đoàn dữ liệu quốc tế Đông Nam Á - IDG Asean quyết định xây dựng và triển khai Học viện phát triển và đào tạo CIO & CSO cho các nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN CIO AND CSO ACADEMY – viết tắt là ACCA).

Sáng kiến này đã được triển khai và đem lại những chuyển biến tích cực về chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) tại nhiều quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ả Rập và cả ở châu Âu.

Học viện ACCA được xây dựng đựa trên những đặc điểm mới mang tính sáng tạo và khác biệt sâu sắc. Chương trình đào tạo khung của Học viện ACCA được xây dựng trên nền bộ kiến thức chuẩn về đào tạo CIO, CSO của tập đoàn dữ liệu IDG Quốc tế, Liên hiệp quốc và các tổ chức đào tạo công nghệ uy tín thế giới có kết hợp nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể tại Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á.

Học viện ACCA triển khai các chương trình cụ thể cho từng khóa học trên cơ sở chương trình khung cùng với sự tham gia xây dựng chương trình của học viên và chuyên gia giảng dạy. Tính thực tế và khả năng áp dụng trong các tài liệu, giáo trình được đặc biệt quan tâm. trường nhật ngữ Chương trình đào tạo được thiết kế để có thể mở rộng, gắn kết trực tiếp vào góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động đang triển khai tại các đơn vị có học viên tham dự. Chương trình cũng được tổ chức theo hướng phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của tập thể học viên, qua đó đề xuất những giải pháp, đề xuất về các chính sách và kiến nghị đối với lãnh đạo các cấp cũng như hoạt động quản lý Nhà nước.

Trong quá trình triển khai, Học viện ACCA dự kiến sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực CNTT của khối Chính phủ. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện ACCA là cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp cao (CEOs), cán bộ lãnh đạo và quản lý lĩnh vực CNTT (CIOs) và các cán bộ thuộc lĩnh vực CNTT tiềm năng trở thành CIOs ở Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á.

Một số nội dung dự kiến được giảng dạy và đào tạo tại Học viện ACCA gồm: Năng lực nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức đối với CIO và CSO trong thời đại thông tin, kinh tế tri thức và xã hội thông tin; Những kiến thức và kỹ năng cần có trong quá trình phát triển CNTT quốc gia và những kinh nghiệm rút ra từ những bài học quốc tế; Những kiến thức và kỹ năng cơ bản đối với CIO và CSO trong tổ chức có hệ thống thông tin lớn; Năng lực và kỹ năng làm chủ tình huống, kết nối sức mạnh tổng hợp, triển khai thực hiện thành công và hiệu quả vai trò và nhiệm vụ của CIO và CSO trong tổ chức nhiều khó khăn, thách thức…
Lam Vân

Các tin khác: