SpStinet - vwpChiTiet

 

TP.HCM: Tiếp tục phát triển khoa học và công nghệ

UBND TP.HCM vừa giao Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với các sở-ngành, UBND các quận-huyện xây dựng chương trình, đề án, chính sách triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cơ quan này cần làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác thông tin tuyên truyền và vai trò kết nối giữa các nhà khoa học với doanh nghiệp và xã hội; xây dựng và thực hiện một số đề tài nghiên cứu lớn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội làm cơ sở lý luận cho các chủ trương quyết sách lớn thực hiện Chương trình hành động số 36-CTrHĐ/TU ngày 7/11/2013 của Thành ủy; tham mưu đổi mới cơ chế quản lý KH&CN, đổi mới cơ chế đầu tư và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động KH&CN…

* UBND TP.HCM cũng quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND TP.HCM) theo hướng mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm quá hai đề tài hoặc một dự án. Mỗi đề tài, dự án chỉ có một cá nhân làm chủ nhiệm.

Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM

Các tin khác: