SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010 và định hướng giai đoạn 2011-2015 của các trường khối kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên

Ngày 27/10/2010, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010 và định hướng giai đoạn 2011-2015 các trường khối kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên. Tham dự có 130 đại biểu đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KH&CN, các bộ, ngành khác có liên quan, các trường đại học thuộc khối kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên.

Báo cáo về hoạt động KH&CN của các trường khối kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên đã đánh giá khá đầy đủ những thành tựu cũng như tồn tại của công tác nghiên cứu khoa học trong các trường đại hoc, cao đẳng thuộc khối này. Để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của hoạt động KH&CN trong các trường đại học, cao đẳng trong thời gian tới, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp như:
Về phía các trường đại học, cao đằng, cần có kế hoạch, định hướng nghiên cứu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đối mới quản lý KH&CN nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng hệ thống doanh nghiệp trong trường đại học nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đa dạng hóa các loại hình nghiên cứu khoa học nhằm khai thác hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ ở các trường đại học, cao đẳng…
Về phía các bộ, ngành, cần có sự phối hợp thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động KH&CN của các trường đại học nói chung, các trường đại học, cao đẳng thuộc khối nói riêng.
Về phía các doanh nghiệp, cần tạo điều kiện cho các trường đại học tham gia các đề tài KH&CN giải quyết các vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm.
Ngoài ra, các ý kiến tại Hội nghị đều nhất trí cho rằng, Nhà nước cần đầu tư thỏa đáng hơn (về kinh phí, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất) cho các trường đại học, cao đẳng; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với hoạt động KH&CN của các trường đại học cũng như hoàn thiện các chính sách đãi ngộ đối với hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo sau đại học.

QA (tchdkh.org.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả