SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số N-Aryliđen [6-(2-hetarylvinyl)-3-oxo-piriđazin-2-yl] axetohiđrazit

Với mục đích tìm ra các hợp chất mới, phân tích cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học, nhóm tác giả Trần Quốc Sơn, Nguyễn Đăng Đạt (Đại học Tây Bắc), Đàm Xuân Thắng (Đại học Sư phạm Hà Nội) tiến hành tổng hợp và nghiên cứu một số hiđrazit N- thế của axit [6-(2-hetarylvinyl)-3-oxopiriđazin-2-yl] axetic với hetaryl là 2-furyl và 2-thienyl, xuất phát từ axit levulinic

Cho các hidratzit (sản phẩm thu được từ axit levulinic) ngưng tụ với một dãy andehit thơm theo phương pháp sau: đun hồi lưu hỗn hợp với số mol bằng nhau gồm: hiđratzi và anđehit thơm trong dung môi etanol khoảng 3-6 giờ. Để nguội lọc lấy chất rắn, kết tinh lại trong các dung môi thích hợp tới khi nhiệt độ nóng chảy ổn định.
Kết quả thu được là các hiđratzit N- thế thu được đều là những chất rắn màu trắng, vàng hoặc vàng nhạt và có nhiệt độ nóng chảy tương đối cao (198-2440C). Cấu trúc của các sản phẩm tổng hợp được đề tài sử dụng phương pháp phổ UV, IR, NMR, MS. Trên phổ hồng ngoại của các hiđrazit N- thế tổng hợp được có cực đại hấp thụ mạnh ứng với bước chuyển electron r- r* đặc trưng cho hệ liên hợp dài nhất trong phân tử. Ngoài ra, phổ hồng ngoại của các hiđrazit N- thế có khá nhiều pic hấp thụ tập trung trong vùng ứng với dao động hóa trị của các liên kết C=O, C=N,C=C thơm.

BH (Theo tạp chí hóa học, số 6/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả