SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất Cu (II), Ni (III) với xitronenlal và menton thiosemicabazon

Đề tài do các tác giả Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Hoa Du (Khoa Hóa học, Đại học Vinh) và Vũ Đăng Độ (Khoa Hóa học, Đại học KHTN Hà Nội) thực hiện nghiên cứu tổng hợp thiosemicabazon từ các andehit và xeton có nguồn gốc tự nhiên (xitronenlal, meton và các phức chất của chúng với Cu(II), Ni (II)).

Bằng phương pháp phân tích hàm lượng kim loại và các phương pháp phổ MS, phổ IR và Raman; phổ UV-VIS; phổ -1H-HMR và 13C-NMR đề tài đã xác định được thành phần, cấu trúc của các hợp chất tổng hợp. Thiosemicabazon xitrolnenlal và thiosemicabazon menton ở trạng thái tự do đều tồn tại ở dạng thino. Khi tạo phức với Cu (II) và Ni (II) chúng chuyển sang dạng thinol thông qua quá trình enol hóa. Trong phức chất chúng thể hiện là phối tử hai càng, liên kết với ion kim loại được thực hiện qua nguyên tử S và N hidrazin. Sau khi thử các hoạt tính sinh học, đề tài cho thấy thiosemicabazon đều thể hiện hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn mạnh. Tuy nhiên, chúng không có khả năng chống ung thư nhưng khả năng này tăng lên đáng kể khi chuyển thành phức chất. Đặc biệt, phức chất Cu (II) đều có khả năng ức chế mạnh trên cả hai dòng tế bào ung thư được thử nghiệm.
BH (theo Tạp chí Hóa học, số 2/08)
 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả