SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất của rhodanin

Đề tài do các tác giả Nguyễn Quang Đạt, Đinh Thị Thanh Hải, Vũ Trần Anh, Phùng Anh Thư, Nguyễn Thị Thu Hà (bộ môn Hoá hữu cơ, Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 5-arylidenrhodanin và dẫn chất base Mannich.

Nghiên cứu tiến hành tổng hợp hoá học các dẫn chất rhodanin và thử hoạt tính sinh học (kháng khuẩn, kháng nấm).
Kết quả, về tổng hợp hoá học, phản ứng ngưng tụ các aldehyd thơm với rhodanin trong môi trường acid băng và xúc tác natriacetat khan đạt kết quả tương tự các tài liệu đã công bố trong các nghiên cứu về dãy chất này; đã tổng hợp được 12 dẫn chất rhodanin, trong đó 5 chất (VIII-XII) chưa thấy công bố trong các tài liệu tham khảo được. Về hoạt tính sinh học, dãy chất này có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm khá mạnh. Trong 12 chất thử nghiệm thì 9 chất (I, II, IV, VII, VIII, IX, X, XII) có hoạt tính kháng khuẩn ở mức độ khác nhau.
LV (nguồn: TC Dược học số 381, 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả