SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp và khảo sát một số tính chất của N-(2-Furylmetyl)chitosan

Đề tài do nhóm tác giả Nguyễn Thị Huệ, Khiếu Thị Tâm, Nguyễn Thị Hồng Anh (khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện, nghiên cứu phản ứng tổng hợp và khảo sát một số tính chất của N-(2- Furylmetyl) chitosan.

Chitosan dùng trong đề tài được thủy phân từ chitin, tách từ vỏ tôm phế thải, bằng dung dịch xút 50% ở 1000C trong 2 giờ. Các tác giả cho chitosan phản ứng với fufural tạo ra hợp chất azometin, N-(2- Furylmetyl) chitosan. Tiếp theo hợp chất được khử bằng NaBH4 để tạo ra N-(2- Furylmetyl) chitosan.
Kết quả khảo sát cho thấy, chitosan và N-(2- Furylmetyl) chitosan đều trương tốt trong nước. Độ trương đạt từ 107,18-110,69%. Cả hai đều có khả năng hấp phụ Cu(II) gần tương đương nhau. Tuy nhiên so với N-benzylchitosan thì N-(2- Furylmetyl) chitosan có khả năng hấp phụ tốt hơn. Điều này có nghĩa là đưa nhân furan lên khung chitosan sẽ tăng khả năng hấp phụ ion kim loại hơn khi nhân thơm là benzen.

BH (Theo tạp chí hóa học, số 6/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả