SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp và đặc trưng xúc tác SO4 (-2)/ Al2O3 –ZrO2 cấu trúc mao quản trung bình

Đề tài do nhóm tác Giả Ngô Thị Thuận, Nông Hồng Nhạn (Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội) và Phạm Xuân Núi (Đại học mỏ - địa chất) thực hiện nhằm tổng hợp zinconi sunfat hóa cấu trúc mao quản trung bình có chứa Al bằng cách sử dụng các chất hoạt động copolime P123 làm chất tạo cấu trúc.

Đề tài sử dụng các chất hoạt động bề mặt Pkuronic P123; muối ZrOCl2.8H2O và Al(NO3)3.9H2O… để tiến hành tổng hợp vật liệu mao quản trung bình Al – zirconi sunfat hóa nhờ chất hoạt động bề mặt P123.
Kiểm tra bằng cách đo phổ nhiễu xạ Rơnghen, đo diện tích bề mặt BET và chụp SEM, kết quả cho thấy, việc thêm một lượng nhỏ vào Al vào zirconi sunfat hóa có tác dụng làm tăng độ bền nhiệt của xúc tác, làm ổn định cấu trúc pha tứ diện của tinh thể ZrO2. Chất hoạt động bề mặt P123 và thời gian làm già mẫu có ảnh hưởng lớn trong việc ổn định cấu trúc và độ bền tinh thể ZrO2. Mẫu xúc tác Al-MSZ có độ tinh thể cao, phù hợp cho quá trình xúc tác. Diện tích bề mặt, đường kính mao quản trung bình của Al-MSZ tăng lên nhiều so với mẫu xúc tác Al-MSZ tăng khi thời gian làm già mẫu tăng.
Đề tài bước đầu đã khảo sát được hoạt tính xúc tác sử dụng chất tạo cấu trúc có hoạt tính tốt, có độ chọn lọc cao hơn hẳn mẫu không có chất tạo cấu trúc.

BH (Theo tạp chí Hóa học tập 3/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả