SpStinet - vwpChiTiet

 

Tổng hợp silicagen cho sắc ký lớp mỏng: một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ số di chuyển Rf

Đề tài do nhóm tác giả Lê Thị Hoài Nam, Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thúy Nga, Lê Kim Lan, Nguyễn Thúy Hằng, Trần Thị Kim Hoa thực hiện để điều chế silicagen cho sắc ký lớp mỏng.

Sắc ký là một trong những phương pháp phân tích vật lý hiện đại, đóng vai trò lớn trong hóa học. Nó được ứng dụng rất rộng rãi trong hầu hết các ngành khoa học liên quan tới hóa học: phân tích định tính, định lượng điều chế các chất tinh khiết, xác định các hằng số hóa lý.
Để điều chế silicagen cho sắc ký lớp mỏng (SKLM) có nhiều phương pháp khác nhau. Trong đề tài, nhóm tác giả dùng phương pháp trung hòa natrisilicat bằng axit sunfuric. Sau đó, dùng các phương pháp đánh giá khả năng tách của silicagen bằng hệ số di chuyển Rf , phương pháp BET, phương pháp kính hiển vi điện tử để đánh giá silicagen.
Kết quả cho thấy, các mẫu silicagen tổng hợp được có diện tích bề mặt riêng khác nhau. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự di chuyển của Rf là: diện tích bề mặt, kích thước hạt. Hệ số di chuyển Rf sẽ tăng lên khi diện tích bề mặt của silicagen giảm xuống. Còn khi kích thước hạt giảm, tốc độ dung môi giảm. Điều này được giải thích, trong SKLM dung môi thấm từ dưới lên trên do tác dụng của lực OH bề mặt nên khi giảm kích thước hạt sẽ tăng diện tích mặt ngoài, số nhóm OH tương tác với dung môi tăng nên tốc độ thấm giảm.
Từ kết quả trên nhóm nghiên cứu cho rằng, với một loại silicagen có diện tích bề mặt xác định, muốn điều khiển tốc độ dung môi chỉ cần thay đổi kích thước hạt silicagen. Kích thước hạt trung bình khoảng 10 µm là kích thước hạt phù hợp cho SKLM.

BH (Theo KH&CN, tập 45, số 3/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả