SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính tải trọng sóng nổ tác dụng lên công trình đặt trong môi trường đất bão hòa nước theo mô hình đàn hồi nhớt phi tuyến

Đề tài do GS.TSKH Nguyễn Văn Hợi, ThS. Nguyễn Duy Túy, TS. Nguyễn Quang Trung (Học viện Kỹ thuật quân sự) thực hiện nghiên cứu tải trọng tác dụng lên công trình đặt trong môi trường đất bão hòa nước với mô hình của môi trường là phân lớp, đàn hồi phi tuyến có kể đến tính nhớt của môi trường.

Theo đó, giá trị lớn nhất của tải trọng tác dụng lên nóc công trình tính theo mô hình môi trường đàn hồi phi tuyến nhỏ hơn môi trường tuyến tính 7,1%. Tải trọng tác dụng lên nóc công trình tăng khi tỷ số hệ số phi tuyến và tỷ số hệ số nhớt tăng lên. Khi tỷ lệ độ bão hòa nước của lớp thứ 2 so với lớp thứ nhất tăng thì tải trọng tác dụng lên công trình tăng, còn tỷ lệ này giảm thì tải trọng tác dụng lên công trình giảm. Mức độ tăng, giảm của tải trọng là khác nhau. Do đó ảnh hưởng tổng hợp đồng thời của các giá trị 2 tham số trên đến tải trọng tác dụng lên công trình có thể tăng hoặc giảm. Khi thiết kế công trình, nếu muốn có một kết quả thuận lợi, chẳng hạn muốn làm giảm tải trọng tác dụng lên công trình, thì hoàn toàn có thể lựa chọn được tỷ lệ mức độ bão hòa nước của các lớp thỏa mãn yêu cầu đặt ra.

LV (nguồn: TC KHCN Xây dựng, 1/2009)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả