SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 05/11/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3404/QĐ-BKHCN về kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ với các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

2. Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mọi tổ chức, cá nhân;

3. Phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt chú trọng các Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật đã được ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cụ thể: Luật năng lượng nguyên tử, Luật chuyển giao công nghệ, Luật công nghệ cao, Luật sở hữu trí tuệ, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm và hàng hoá, Luật đo lường, Luật khoa học và công nghệ và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

4. Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật năm 2013, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiến pháp và pháp luật;

5. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực hiện, phổ biến giáo dục pháp luật.
Nguồn: Vụ Pháp chế

Các tin khác: