SpStinet - vwpChiTiet

 

Tính đa dạng của hệ thực vật ở đai độ cao trên 1600m của vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai

Đề tài do tác giả Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn (trường Đại học KHTN, Đại học quốc gia Hà Nội) thực hiện nhằm mô tả sơ bộ các kiểu thảm thực vật, xây dựng danh mục các loài thực vật và đánh giá tính đa dạng của hệ thực vật bậc cao có mạch ở vườn quốc gia Hoàng Liên làm cơ sở cho công tác bảo tồn.

Đề tài tiến hành nghiên cứu tất cả các sinh cảnh đặc trưng và các loài thực vật bậc cao có mạch phân bố ở độ cao trên 1600m của khu vực VQG (Vườn Quốc Gia - ) Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được ở khu vực đai cao trên 1600m so với mặt nước biển ở khu vực VQG Hoàng Liên có 11 kiểu thảm thực vật, 1553 loài thuộc 709 chi, 189 họ của 4 ngành thực vật bậc cao có mạch, trong đó có ngành Mộc lan là đa dạng nhất. Đã ghi nhận 10 họ và 10 chi giàu loài nhất. Trong các yếu tố đại lý thì có đến 20,99% là đặc hữu của Việt Nam, đặc biệt có 4,46% là đặc hữu của khu vực Hoàng Liên Sơn, có 656 loài có công dụng (chiếm 42,42% tổng số loài), có 58 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam…

BH (Theo Tạp chí Sinh học, tập 29, số 4/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả