SpStinet - vwpChiTiet

 

Tin hoạt động khoa học và công nghệ trong tuần ( 09/02/2009-15/12/2009)

Nghiệm thu đề tài:

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo củ bi của cây Gloxinia trong điều kiện in vitro.

Lúc 8 giờ Thứ Hai 09/02/2009
Địa điểm: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả