SpStinet - vwpChiTiet

 

Thông tin về sinh vật biến đổi gen phải công khai trên Internet

Từ ngày 8/10/2012, các thông tin, dữ liệu về sinh vật biến đổi gen sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử về an toàn sinh học, ngôn ngữ sử dụng chính thức bằng tiếng Việt kèm theo ngôn ngữ tham khảo bằng tiếng Anh, với tên giao dịch là “Vietnam BCH Portal” được khai thác, sử dụng theo các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng thông tin điện tử trên Internet.
 
Ngô biến đổi gen

Theo đó, kinh phí chi cho xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành và địa phương về sinh vật biến đổi gen được đảm bảo từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường.

Được biết thông tin, dữ liệu về sinh vật biến đổi gen là tập hợp dữ liệu về sinh vật biến đổi gen theo quy định của pháp luật, đã được kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp và được lưu trữ một cách có hệ thống, có tổ chức dưới dạng tệp dữ liệu lưu trên hệ thống tin học, các thiết bị lưu trữ và các vật mang tin như ổ cứng máy tính, băng từ, văn bản, tài liệu được xây dựng, cập nhật và duy trì phục vụ quản lý Nhà nước và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí.
 
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả