SpStinet - vwpChiTiet

 

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ chương trình xây dựng sản phẩm mục tiêu của TP.HCM

THÔNG BÁO
Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ chương trình xây dựng sản phẩm mục tiêu của Thành phố

 
Nhằm thu thập thông tin phục vụ chương trình xây dựng sản phẩm mục tiêu mang thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý đơn vị gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu đính kèm). Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu của chương trình sẽ được Thành phố ưu tiên hỗ trợ để tổ chức thực hiện.

1. Mục tiêu chính của chương trình: nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, hoàn thiện công nghệ sản xuất và hoàn thiện sản phẩm đưa vào thị trường.

2. Đối tượng: doanh nghiệp, trường, viện, trung tâm nghiên cứu, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ.

3. Yêu cầu:

- Có sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên sự liên kết thực hiện giữa trường, viện, tổ chức khoa học và công nghệ và nhóm doanh nghiệp;

- Có sự cam kết cùng đầu tư của doanh nghiệp (tài chính, trang thiết bị, nhân sự, nhà xưởng,...) để thực hiện nghiên cứu;

- Sản phẩm phải có thị trường và có tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả kinh tế xã hội cao.

4. Thời hạn gửi đề xuất
: trước ngày 15 tháng 6 năm 2016.

5. Nơi nhận đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Ông Phạm Văn Xu, Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 08.39.325.809, email: pvxu.skhcn@skhcn.gov.vn.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 08.39.325.883, email: ntthang.skhcn@skhcn.gov.vn./.

 
Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Các tin khác: