SpStinet - vwpChiTiet

 

Bình Dương: Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ 2006 - 2010

Ngày 06/5/2011, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Dương 2006 - 2010.
 

5 năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương từng bước khởi sắc, số lượng đề tài, dự án do các tổ chức, cá nhân đề xuất và thực hiện là 106 nhiệm vụ (năm 2006 là 6 nhiệm vụ; 2007 là 9 nhiệm vụ; 2008 là 27 nhiệm vụ; 2009 là 28 nhiệm vụ và 2010 là 36 nhiệm vụ), tăng so với giai đoạn 2001 - 2005 là 3,75 lần. Hiệu quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng được nâng cao, có sự gắn bó giữa hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN với sản xuất và đời sống, góp phần tạo ra sự chuyển biến về năng suất chất lượng và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu 53 nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ ứng dụng đạt được là 86%.
Ngoài ra, ngành KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động KH&CN; hình thành được mạng lưới hoạt động KH&CN cấp huyện và các sở, ngành. Hội đồng KH&CN huyện đi vào hoạt động và ổn định dần. Ngân sách sự nghiệp khoa học được phân bổ vào ngân sách của huyện, thị. Đó là điều kiện cần thiết cho hoạt động KH&CN cấp huyện, thị; hoạt động quản lý Nhà nước của Sở trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, công nghệ, an toàn bức xạ, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quản lý các tổ chức hoạt động KH&CN… phát triển cả về quy mô lẫn chiều sâu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm và các đợt thanh tra chuyên đề do Bộ KH&CN chỉ đạo; công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động KH&CN được thực hiện thường xuyên, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, hội nghị, hội thảo, tập huấn… Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được ngành KH&CN tỉnh Bình Dương cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình Dương đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển KH&CN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010.
Nguồn: Tạp chí Hoạt động Khoa học

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả