SpStinet - vwpChiTiet

 

Theo dõi giám sát bệnh nhân HIV/AIDS trên phần mềm GIS

Đề tài do tác giả Trần Kim Phụng thực hiện nhằm xác định sự phân bố địa lý bệnh nhân HIV/AIDS; phân tích các xu hướng diễn biến bệnh nhân HIV/AIDS theo không gian và thời gian; nâng cao năng lực giám sát thông tin về bệnh nhân HIV/AIDS.
Theo đó, đề tài đã xây dựng được bản đồ phân màu, bản đồ mật độ điểm, bản đồ số liệu chứa đồ thị, các bảng số liệu chứa trong bản đồ. Kết quả cho thấy, GIS có thể sử dụng một cách thông dụng vào việc quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình bệnh nhân HIV/AIDS, tiết kiệm nhiều thời gian, thuận lợi cho việc theo dõi diễn biến bệnh, xác định sự phân bố địa lý bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn. Phân tích các xu hướng diễn biến bệnh nhân theo không gian và thời gian. Cơ sở dữ liệu GIS giúp cho việc quản lý bệnh nhân HIV/AIDS một cách cụ thể. Việc ứng dụng này sẽ mở ra khả năng áp dụng rộng rãi công nghệ này vào lĩnh vực y tế, góp phần hoàn thiện các phương pháp giám sát, quản lý bệnh nhân HIV/AIDS trước đây.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1-2011)

Các tin khác: