SpStinet - vwpChiTiet

 

Thêm cơ chế tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

Huy động nguồn lực và sự tham gia thực hiện của nhiều đối tác nhằm giải quyết các vấn đề lớn của ngành, lĩnh vực; thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2022 là các mục tiêu của Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.
 

Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1931/QĐ-TTg ngày 07/10/2016, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương), cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN và các bên liên quan để tổ chức xác định, lựa chọn các chương trình KH&CN thực hiện thí điểm theo cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ (Chương trình).


Đề án nhằm thực hiện những vấn đề KH&CN quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, nhóm ngành kinh tế; phát triển các lĩnh vực KH&CN ưu tiên; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.


Vận hành Chương trình


- Các đối tác công và đối tác tư cam kết đóng góp nguồn lực cử đại diện ký kết hợp đồng đối tác công - tư, đồng tài trợ (PPP); cùng xác định, thực hiện các Chương trình; thành lập Ban chủ nhiệm để điều hành, tổ chức triển khai thực hiện và khai thác, sử dụng các kết quả tạo ra.


- Việc xác định và điều chỉnh danh mục đề tài, dự án thuộc Chương trình và tuyển chọn các nhóm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện được quyết định bởi các hội đồng có 50% thành viên là đại diện của đối tác công và 50% đại diện của đối tác tư.


Huy động nguồn lực


Tập trung, lồng ghép kinh phí ngân sách nhà nước từ các nhiệm vụ KH&CN, các chương trình, dự án khác nhau có mục tiêu phù hợp đóng góp thực hiện Chương trình. Để khuyến khích, các khoản đóng góp (bằng tiền, tài sản hoặc dịch vụ) tham gia Chương trình của các tổ chức trong nước và quốc tế được tính là khoản đầu tư cho KH&CN và được hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật.


Các ưu đãi khi thực hiện Chương trình


- Khi thực hiện các đề tài, dự án của Chương trình, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được ưu tiên, ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật trong sử dụng trang thiết bị, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất cần thiết khác của Nhà nước; được ưu tiên khai thác các cơ sở dữ liệu, tài sản trí tuệ thuộc sở hữu nhà nước.


- Khi thực hiện đề tài, dự án của Chương trình và các hoạt động khác của Đề án, chế độ tài chính áp dụng những nội dung, định mức và phương thức chi thuận lợi nhất được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hoặc đã được áp dụng đối với những nhiệm vụ KH&CN đặc thù khác; các nhóm chủ trì thực hiện đề tài, dự án của Chương trình được chủ động điều chỉnh dự toán, áp dụng chế độ thực thanh, thực chi trong giới hạn được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.


- Kết quả thực hiện đề tài, dự án của Chương trình được ưu tiên lựa chọn trong hoạt động đầu tư mua sắm công; được ưu tiên sử dụng làm tiêu chuẩn quốc gia trong những lĩnh vực phù hợp. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực thực hiện được ưu tiên sử dụng kết quả tạo ra phù hợp với các quy định pháp luật.


Lợi ích từ Chương trình được phân chia theo tỷ lệ đóng góp nguồn lực của các đối tác, hoặc theo thỏa thuận khác. Thiệt hại, rủi ro (nếu có) liên quan đến Chương trình được chia sẻ theo tỷ lệ đóng góp nguồn lực hoặc theo thỏa thuận khác nhưng không vượt quá phần đóng góp thực tế của mỗi đối tác trong Chương trình.


Quy định quản lý thực hiện Đề án sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trong Quý I/2017. Cơ quan này cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm ban hành quy định quản lý tài chính phần đóng góp của các đối tác công trong việc thực hiện các đề tài, dự án và các hoạt động có liên quan của Chương trình trong Quý II/2017 cũng như bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án.

 

TÂY SƠN, STINFO số 11&12/2016

Tải bài này về tại đây.