SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành phần loài chim ở vườn quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An

Đề tài do tác giả Ngô Xuân Tường, Lê Đình Thủy (Viện Sinh thái và Tài nguyên môi trường) thực hiện nhằm khảo sát thống kê thành phần loài chim. Qua đó, đưa ra những dẫn liệu khoa học phục vụ cho công tác quản lý; bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên chim; góp phần sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vườn quốc gia.

Các đợt khảo sát thực địa được tiến hành trong 2 năm 2005 và 2006. Cụ thể năm 2005 tiến hành khảo sát vào tháng 7, 9 và tháng 11. Năm 2006 tiến hành khảo sát vào tháng 5, 8 và 10. Các khu vực được khảo sát bao gồm: khu vực Khe Thơi (xã Tam Quang, huyện Tương Dương), khu vực khe Bu (xã Châu Khê, Con Cuông), khu vực rừng Săng lẻ (Tam Đình, Tương Đương), khu vực thác Kèm (Yên Khê, Con Cuông), khu vực Cao Vều (Phúc Sơn, Anh Sơn), khu vực Phà Lày (Môn Sơn, Con Cuông), khu vực ban quản lí vườn quốc gia Pù Mát.
Từ kết quả khảo sát thực địa và kế thừa chọn lọc kết quả của các tác giả trước đây, nhóm nghiên cứu đã thống kê được ở vườn quốc gia Pù Mát có 317 loài chim thuộc 49 họ, 14 bộ. Trong đó, bộ Sẻ có số họ và số loài nhiều nhất với 27 họ (55,10%), 205 loài (chiếm 64,67%). Có 30 loài chim quý hiếm có giá trị bảo tồn nguồn gen với 23 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Năm 2000, có 1 loài bậc E, 7 loài bậc R, 15 loài bậc T. Ngoài ra, có 6 loài chim được ghi trong danh lục đỏ IUCN, năm 2006 có 2 loài bậc VU và 4 loài bậc NT.
BH (Theo tạp chí sinh học, số1/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả