SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông TP HCM

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông TP HCM trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Tên giao dịch quốc tế: HoChiMinh Information and Communication Technology Institute (HCMICTI). Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động. Trụ sở Trung tâm đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông số 59 Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện các dự án, hạng mục công việc về lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; tổ chức tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thực hiện các chương trình, xây dựng công trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc về các lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí; tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình, xây dựng công trình, đề án và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ;  triển khai, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của thành phố; triển khai, quản trị, vận hành và thực hiện các loại hình dịch vụ cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng về thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí; các dịch vụ bảo mật mạng và an toàn thông tin theo đúng quy định  của pháp luật hiện hành; quan hệ, hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước ở lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.
Biên chế của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông được UBND TP giao chung trong tổng biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông.
QT (theo Cityweb)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả