SpStinet - vwpChiTiet

 

Tháng 4, nhớ Lenin và Gödel hay Lý thuyết và Thực tiễn

Chúng ta ai cũng biết Lenin vì Việt Nam đang xây dựng đất nước theo con đường Lenin vạch ra. Còn Gödel thì có lẽ không mấy ai biết. Chỉ một số rất ít trong số những người học toán (vốn cũng đã là rất ít!) biết Gödel. Kết thúc thế kỷ 20, tạp chí Times danh tiếng đã chọn 20 nhà khoa học có những phát minh có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của nhân loại thế kỷ 20. Một trong số đó là Gödel.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả