SpStinet - vwpChiTiet

 

Thái độ nghề nghiệp của học sinh điều dưỡng hệ trung cấp trong các cơ sở đào tạo hiện nay

Đề tài do các tác giả Phí Thị Nguyệt Thanh, Nguyễn Văn Dịp (Vụ khoa học và đào tạo), Nguyễn Trần Hiển (Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương) thực hiện nhằm mô tả thái độ đối với nghề điều dưỡng của học sinh từ khi vào học, động thái qua các năm học; xác định các yếu tố ảnh hưởng tới nghề điều dưỡng thông qua chương trình đào tạo, môi trường học tập và giáo viên; đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy thái độ tích cực đối với nghề nghiệp điều dưỡng.

Nghiên cứu tiến hành từ tháng 3/2006-5/2007 tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng trung cấp tại Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh, Long An, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng.
Theo đó, thái độ đối với nghề nghiệp của học sinh điều dưỡng trung cấp chiếm 77% hài lòng và 23% không hài lòng. Giá trị nghề nghiệp thì 74% hài lòng và 26% không hài lòng. Về thực hành nghề nghiệp, 79% hài lòng và 21% không hài lòng. Về đặc điểm của học sinh điều dưỡng, có mối liên quan giữa năm học với thái độ đối với nghề điều dưỡng. Giới tính, năm học, học lực, thu nhập bình quân gia đình và lý do lựa chọn nghề nghiệp không có mối liên quan với thái độ nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thái độ với nghề nghiệp và nhận thức của học sinh về chương trình đào tạo, đặc tính của giáo viên, môi trường học tập, phương pháp giảng dạy, kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng giáo viên. Nhận thức của học sinh về số lượng giáo viên tham gia giảng dạy, phòng học, cơ sở thực hành, hỗ trợ thực hành không có ảnh hưởng đến thái độ nghề nghiệp. Nhóm tác giả kiến nghị, khi thiết kế chương trình đào tạo điều dưỡng cần chú ý các nội dung như tổ chức quản lý chương trình, chương trình đào tạo lý thuyết, chương trình đào tạo thực hành. Tăng cường chất lượng cho đội ngũ giáo viên điều dưỡng như đào tạo phương pháp giảng dạy điều dưỡng, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp và chất lượng giáo viên. Để thực hiện tốt việc này cần xây dựng tiêu chuẩn cho giáo viên giảng dạy điều dưỡng, chương trình đào tạo về phương pháp giảng dạy riêng cho giáo viên điều dưỡng để từng bước có đội ngũ giảng dạy điều dưỡng theo đúng chuẩn mực quốc tế. Thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu sự phát triển và các hoạt động của nghề điều dưỡng trong nước và trên thế giới. Về môi trường học tập, cần bổ sung các phương tiện giảng dạy hiện đại, phù hợp với nội dung đào tạo. Về hệ thống thư viện, bổ sung tài liệu tham khảo, tạp chí điều dưỡng, tạp chí nghiên cứu điều dưỡng… Tổ chức mạng máy tính phục vụ trong thư viện và hỗ trợ tìm kiếm các thông tin trên internet để phục vụ tốt cho việc học tập.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả