SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác giả tự giới thiệu kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thu nhận dữ liệu mưa

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Thái Thị Thu Hà
Cơ quan quản lý: Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả