SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác giả tự giới thiệu kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu tổng hợp polymer phân hủy sinh học Vinapol® ứng dụng trong nông nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Sơn Lâm, ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Cơ quan quản lý: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Tham gia nghiên cứu: Nguyễn Thị Thu Thảo, Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Thành Công, Diệp Phạm Phương Thảo, Phạm Ngọc Trường Sơn.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả