SpStinet - vwpChiTiet

 

Tác giả tự giới thiệu kết quả nghiên cứu: nghiên cứu tăng cường sản xuất Erythropoietin bằng cách đồng chuyển gen EPO và gen GFP vào tế bào CHO-K1

Tác giả: Trần Thị Như Mai, Bùi Ngọc Thúy, Phạm Thị Hoàng Oanh, Lê Trầm Nghĩa Thư, Quan Quốc Đăng, Đỗ Minh Sĩ
Đơn vị chủ quản: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Thời gian thực hiện: từ tháng 02/2011 cho đến nay.
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả