SpStinet - vwpChiTiet

 

Sự thay đổi một số chỉ tiêu miễn dịch ở người hen phế quản điều trị bằng Glucocorticoid và nhóm thuốc kích thích b2

Đề tài do các tác giả Phan Quang Đoàn, Trần Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Mùi thực hiện nhằm tìm hiểu sự thay đổi một số chỉ tiêu miễn dịch TCD3, TCD4, TCD8 và kháng thể IgE ở người hen phế quản (HPQ) sau điều trị bằng các thuốc Glucocorticoid và nhóm thuốc kích thích b2.
Nghiên cứu tiến hành với 75 bệnh nhân HPQ được điều trị tại Khoa Dị ứng – miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 3-12/2007.
Kết quả cho thấy, mức độ HPQ vừa chiếm tỷ lệ cao nhất với 45,33%. Sau điều trị, tế bào TCD3 không có sự khác biệt so với trước điều trị, trong khi TCD4 sau điều trị giảm có ý nghĩa so với trước điều trị (p<0,05), TCD8 tăng sau điều trị (p<0,05). Số lượng trung bình tế bào TCD3 giữa các thể hen nặng, vừa, nhẹ không có sự thay đổi, trong khi TCD4 thể hen nặng tăng có ý nghĩa so với thể hen vừa (p<0,05), TCD8 thể hen nặng giảm so với hen vừa (p<0,05). Nồng độ kháng thể IgE sau điều trị giảm có ý nghĩa (p<0,01), tuy nhiên mức độ giảm này vẫn còn cao hơn người bình thường (p<0,05). Ở người HPQ nặng và vừa, nồng độ IgE còn tăng rất cao so với người HPQ nhẹ, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,01).

LV (nguồn: TC Y học thực hành, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả