SpStinet - vwpChiTiet

 

Sự không ổn định của dòng khí tăng cường quá trình hỗn hợp hơi nước – không khí trên mô hình thực nghiệm buồng tạo hỗn hợp buồng đốt tăng lực động cơ Tuabin phản lực

Đề tài do PGS.TS Lê Công Cát và ThS Trần Trung Sơn (Học viện Kỹ thuật quân sự) thực hiện nghiên cứu thực nghiệm quá trình tạo hỗn hợp nhiên liệu không khí trên mô hình buồng tạo hỗn hợp buồng đốt tăng lực động cơ tuabin phản lực.

Các tác giả tiến hành thực nghiệm nhằm xác định Profile tốc độ và xác định chênh lệch nhiệt độ khô ướt của hai mô hình khi lắp vòi phun ở các vị trí khác nhau. Giá trị đại lượng đo là giá trị trung bình của ba lần đo, tính cho mỗi điểm đo. Kết quả cho thấy, mô hình đồng dạng với vật thực có góc mở lớn tạo nên dòng khí mất ổn định, làm cho quá trình bay hơi nước tốt hơn so với mô hình có góc mở nhỏ. Vì thế, để tăng cường quá trình tạo hỗn hợp trong buồng đốt tăng lực động cơ tuabin phản lực thì cấu trúc của buồng tạo hỗn hợp phải đảm bảo cho dòng khí chảy qua đó là dòng mất ổn định. Vị trí lắp đặt vòi phun trong buồng tạo hỗn hợp có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tạo hỗn hợp. Để tăng cường chất lượng tạo hỗn hợp cần đặt các vòi phun gần sát với cửa vào buồng tạo hỗn hợp. Kết quả nghiên cứu trên hi vọng không chỉ ứng dụng cho buồng đốt tăng lực động cơ tuabin phản lực mà còn được áp dụng trong các thiết bị năng lượng nhiệt khác.
BH (Theo tạp chí KHCN Nhiệt, số 7/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả