SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng ma trận BCG để đề xuất hướng chiến lược phát triển cho ngành cơ khí TP.HCM ở thị trường vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đề tài do ThS. Cao Ngọc Thành (Viện Kinh tế TP.HCM) thực hiện. Ngành cơ khí là một ngành công nghiệp nền tảng, có vai trò quan trọng trong phát triển nền sản xuất của một kinh tế. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra với ngành cơ khí TP.HCM là nên lựa chọn chiến lược gì để phát triển nếu xét trong mối tương quan với các tỉnh thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Một sự lựa chọn đúng đắn chiến lược tăng trưởng hay đầu tư thích hợp sẽ giúp cho ngành cơ khí TP.HCM có được sự phát triển ổn định và đúng hướng. Để làm được việc này cần có một sự đánh giá và phân tích thực trạng của ngành cơ khí TP.HCM trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà ma trận BCG sẽ được sử dụng làm công cụ phân tích chủ yếu. BCG (Boston Consulting Group) là tên của một công ty tư vấn chiến lược (strategy con-sulting) của Mỹ do Bruce Henderson sáng lập năm 1963.
Theo đó, việc xây dựng ma trận BCG cho ngành cơ khí TP.HCM được thực hiện như sau: xác định địa phương đang có mức phát triển gần với TP.HCM nhất (chọn tỉnh Bình Dương); xác định mức thị phần tương đối của các phân ngành cơ khí TP.HCM so với các phân ngành cơ khí tỉnh Bình Dương; tính toán mức tăng trưởng của từng phân ngành; xét một cách tổng thể thì các ngành cơ khí của TP.HCM hơn hẳn các ngành cơ khí của tỉnh Bình Dương; các nhóm phân ngành nằm trong ô ngôi sao là các nhóm đang ở trong giai đoạn tăng trưởng nên có nhu cầu vốn lớn…
Và như vậy, trong giai đoạn sắp tới, ngành cơ khí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cần phát triển để có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về sản phẩm của các ngành công nghiệp khác, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Riêng TP.HCM được xác định cần tập trung phát triển cơ khí chính xác, sản phẩm yêu cầu sử dụng công nghệ tiên tiến, đủ sức giải quyết những yêu cầu phức tạp trong chế tạo và chuyển giao, sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Hơn nữa, qua phân tích bằng ma trận BCG thì TP.HCM cần tập trung đầu tư mạnh cho các phân ngành máy móc thiết bị điện chưa được phân vào đâu, sản phẩm từ kim loại… nhằm giữ vững vai trò dẫn đầu cũng như tương tác hiệu quả với các tỉnh khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
LV (nguồn: Tạp chí Cơ khí VN, số 128-11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả