SpStinet - vwpChiTiet

 

Sử dụng kỹ thuật lô khuyết trong đánh giá dinh dưỡng khoáng đạm, lân và kali của cây mía trên đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long

Đề tài do nhóm tác giả Nguyễn Quốc Khương và Ngô Ngọc Hưng (Trường Đại học Cần Thơ) thực hiện nhằm xác định hàm lượng dưỡng chất NPK được hấp thụ trong cây mía và đánh giá khả năng cung cấp dưỡng chất NPK cho cây mía khi có bón bã bùn mía.

Nghiên cứu tiến hành 2 thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên ở Cù Lao Dung – Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang.
 

 
Kết quả cho thấy, hàm lượng dưỡng chất N, P, K trong thân và lá mía của tất cả các nghiệm thức cao nhất vào các giai đoạn sinh trưởng ban đầu và giảm dần đến khi thu hoạch. Khoảng hàm lượng N, P và K của nghiệm thức bón đủ NPK được ghi nhận trong thân là 0,68 – 1,64 % N, 0,33 – 0,57% P2O5 và 1,23 – 2,56 % K2O; trong lá là 0,33 – 1,3%  N, 0,18 – 0,4% P2O5 và 0,63 – 3,26% K2O. Trên đất phù sa ở hai địa điểm không bón N, P và K đều cho năng suất thấp hơn so với bón đủ N, P và K với lượng NPK mà cây mía lấy đi là 326 – 328 kg N/ha, 146 – 188 kg P2O5/ha và 622 – 918 kg K2O/ha. Nếu không bón lân và kali thì hấp thụ lân và kali trong cây mía thấp hơn so với bón đầy đủ NPK.

Không bón N, P và K trên đất phù sa của hai vùng trồng mía ở Đồng bằng sông Cửu Long đều đưa đến năng suất thấp hơn so với bón đầy đủ từng loại dưỡng chất này. Bón NPK có kết hợp bón bã bùn mía giúp gia tăng hấp thu đạm và năng suất mía đường trên đất phù sa của hai địa điểm, nhưng chỉ tăng hấp thu lân, kali trên đất phù sa ở Long Mỹ so với bón NPK mà không kết hợp bón bã bùn mía.
MN (nguồn: TC NN&PTNT, 2/2014)

Các tin khác: