SpStinet - vwpChiTiet

 

Sự biến động của hàm lượng 10-deacetyl baccatin III và 19-hydroxy baccatin III theo thời gian thu hái trong lá cây thông đỏ Taxus wallichiana Zucc. ở tỉnh Lâm Đồng

Đề tài do tác giả Nguyễn Hữu Toàn Phan, Nguyễn Thị Diệu Thuần (Phân viện Sinh học tại Đà Lạt), Nguyễn Công Hào, Châu Văn Minh (Viện Hóa học Các Hợp chất Thiên nhiên) thực hiện nhằm khảo sát sự biến động của hàm lượng DAB và 19-hydroxy baccatin III trong lá cây thông đỏ Taxus wallichiana Zucc. mọc tự nhiên ở Lâm Đồng theo thời gian thu hái trong năm để xác định thời gian thu nguyên liệu tốt nhất.

Nhóm tác giả dùng lá thông đỏ được thu từ 20 cá thể mọc tự nhiên, mỗi cá thể thu 100g lá tươi, trong thời gian thu hái từ tháng 5/2005 đến tháng 4/2006 để tiến hành nghiên cứu. Hỗn hợp lá tươi, sau khi được sấy khô, được xác định độ ẩm rồi tiến hành chiết toàn phần với mentanol.
Kết quả cho thấy, độ ẩm của lá thông đỏ Taxus wallichiana Zucc. dao động trong khoảng 59-71% và đạt cao nhất trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Hàm lượng 10- deacetyl baccatin III trong lá thông đỏ khô tăng dần theo thời gian thu hái từ tháng 1 đến tháng 6-7 sau đó giảm dần cho đến tháng 12. Hàm lượng cao nhất là 0,037% đạt được khi thu hái lá vào tháng 6-7. Với hàm lượng 19- hydroxy baccatin III trong lá thông đỏ khô tăng () dần theo thời gian thu hái từ tháng 1 đến tháng 6 sau đó giảm dần đến tháng 12. Hàm lượng cao nhất 0,032% đạt được khi thu hái lá vào tháng 6.

BH (Theo Tạp chí Sinh học, tập 29, số 4/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả