SpStinet - vwpChiTiet

 

So sánh phương pháp NPV và IRR dùng trong phân tích dự án đầu tư

Đề tài do Ths Nguyễn Hữu Thiện thực hiện nhằm trình bày những so sánh khái quát về 2 phương pháp phân tích dự án đầu tư phổ biến (phương pháp giá trị hiện tại ròng) và tỷ suất nội hoàn.

Giá trị hiện tại ròng (NPV) của một dự án đầu tư là số chênh lệch giữa giá trị hiện tại của các luồng tiền ròng kỳ vọng trong tương lai với giá trị hiện tại của vốn đầu tư. Phương pháp tỉ suất nội hoàn (IRR) là mức lãi suất mà nếu dùng nó làm hệ số chiết khấu để quy đổi luồng tiền tệ của phương án thì giá trị hiện tại của luồng thu nhập cần tăng tới giá trị hiện tại của luồng chi phí.
Qua phân tích cụ thể hai phương pháp, đề tài cho thấy, cả NPV và IRR đều đánh giá tính sinh lời của dự án đầu tư dựa trên cơ sở dòng thu thập của các dự án có xét đến thời giá của tiền tệ. Tuy nhiên chúng có sự khác nhau căn bản: về độ lớn hay quy mô đầu tư, kiểu mẫu dòng thu nhập, những hệ quả của phương pháp NPV, IRR liên quan đến tỉ lệ tái đầu tư. Đặc biệt, tác giả đã chỉ ra tính ưu việt của phương pháp NPV so với phương pháp IRR vì nó đề cập đến độ lớn của dự án đầu tư, giả định đúng tỉ lệ tái đầu tư.

BH (Theo tạp chí cầu đường Việt Nam, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả