SpStinet - vwpChiTiet

 

So sánh ảnh hưởng kiểu chuồng nuôi và các mức độ bổ sung dầu nành lên năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

Đề tài do các tác giả Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh, Trương Văn Phước thực hiện nhằm so sánh ảnh hưởng của hai phương thức nuôi chuồng hở và chuồng kín thông gió và mức độ bổ sung dầu nành lên tỷ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn và chất lượng trứng.
Thí nghiệm được tiến hành đánh giá ảnh hưởng của kiểu nuôi chuồng kín thông gió và chuồng hở trên khẩu phần bổ sung 1 và 3% dầu nành với 140 gà mái giống Brown có tuổi đẻ là 43 tuần.
Theo đó, tỷ lệ đẻ của gà nuôi chuồng kín thông gió là 93%, cao hơn chuồng hở là 74,76% (p<0,01). Bổ sung 1% dầu có tỷ lệ đẻ cao hơn (85,19%) bổ sung 3% dầu nành (82,57%), tuy nhiên không có sự khác biệt về thống kê (p = 0,23). Tiêu tốn thức ăn/ngày của gà nuôi chuồng hở (106,48 g) thấp hơn chuồng kín (124,2 g) rất có ý nghĩa (p<0,01), trái lại tiêu tốn thức ăn/trứng chuồng kín thông gió lại thấp hơn chuồng hở tương ứng là 133,58 g và 144,07 g (p<0,03)… Kết quả nghiên cứu đã xác định trong điều kiện của nước ta, gà đẻ trứng thương phẩm nuôi trong chuồng kín thông gió cho tỷ lệ đẻ cao và tiêu tốn thức ăn cho một quả tốt hơn nuôi chuồng hở, vì thế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nên bổ sung dầu nành với mức độ 1% cho hiệu quả cao hơn 3%.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 3/2010)

Các tin khác: