SpStinet - vwpChiTiet

 

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Chủ nhiệm các Chương trình KH&CN thành phố Hà Nội

Ngày 15/6/2010, Sở KH&CN thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2010 của các Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN thành phố Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Ban Chủ nhiệm các Chương trình KH&CN thành phố Hà Nội đã tư vấn và xét duyệt được 96 đề tài/dự án trên tổng số 234 hồ sơ đăng ký; đóng góp ý kiến vào xây dựng “Chiến lược phát triển KH&CN của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, “Đề án phát triển công nghệ mũi nhọn và các sản phẩm công nghệ ưu tiên phù hợp kinh tế - xã hội Thủ đô”. Ngoài ra, các Ban Chủ nhiệm cũng tham gia thảo luận xây dựng kế hoạch công tác năm 2010, định hướng chuyên môn cho các năm tiếp theo; tham gia hội nghị 3 nhà: Quản lý - khoa học - sản xuất, kinh doanh; đôn đốc thực hiện các đề tài/dự án chuyển tiếp của năm 2009; quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học… Sau khi được kiện toàn bộ máy, hoạt động của Ban Chủ nhiệm đã được duy trì nề nếp, nội dung và phương thức hoạt động không ngừng được cải tiến; vai trò của các thành viên Ban Chủ nhiệm được nâng lên; thời gian tư vấn danh mục các đề tài/dự án được rút ngắn xuống còn 15 ngày; chất lượng các đề tài/dự án được nâng lên…

 Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Ban Chủ nhiệm cũng còn bộc lộ một số hạn chế: một số thành viên Ban Chủ nhiệm còn kiêm nhiệm, chưa tham gia đầy đủ vào đoàn kiểm tra tiến độ và hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu đề tài/dự án; sự phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở KH&CN chưa được thường xuyên, chặt chẽ; chưa triển khai xây dựng được mục tiêu và nội dung hoạt động của chương trình theo kế hoạch 5 năm và hàng năm.


TH(tchdkhk.org.vn)


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả