SpStinet - vwpChiTiet

 

Bê tông nhẹ

Năm 2012 sẽ là thời cơ “vàng” cho bê tông nhẹ: vì kể từ năm 2011, các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xây không nung loại nhẹ (tỷ trọng ≤ 1.000kg/m3) theo quyết định mới nhất của Chính phủ.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả