SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế về xử lý rác

Lò đốt rác di động
Quy trình xử lý rác thải đô thị bằng phương pháp ướt
Dây chuyền xử lý rác thải đô thị chưa phân loại
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt
Quy trình xử lý rác thải bằng cách lên men hiếu khí tốc độ cao
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp phân hủy yếm khí và thiết bị phân loại rác sử dụng quy trình này
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt
Thiết bị vớt rác tự động

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả