SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế về nhựa phân hủy sinh học

Tổng hợp polyme phân hủy sinh học với cacbonat canxi và các sản phẩm (Biodegradable polymer composition with calcium carbonate and methods and products using same)
Phương pháp chế tạo stent có khả năng phân hủy sinh học với vật liệu polyme-biocomposite nanoceramic (Biodegradable stent formed with polymer-bioceramic nanoparticle composite and method of making the same)
Chế phẩm polyme phân hủy sinh học dùng điều chế chất dẻo phân hủy sinh học và quy trình điều chế
Chế phẩm nhựa tự phân hủy trên cơ sở polylactit và nhựa hạt được sản xuất từ chế phẩm này
Nhựa phân hủy sinh học từ hỗn hợp bột xơ dừa (Biodegradable plastic product made from coconut husk fiber powder mixture)
Phương pháp sản xuất nhựa hấp phụ nước dễ phân hủy sinh học từ môi trường nuôi cấy vi khuẩn
Vật liệu polyme phân hủy sinh học gồm tinh bột và polysaccharide dialdehyde (Biodegradable polymer material consisting of starch and dialdehyde polysaccharide)
Vật liệu phân hủy sinh học từ polyme và tinh bột không cần biến tính (Biodegradable materials from starch-grafted polymers)
Vật liệu nhiệt dẻo phân hủy sinh học trên cơ sở polysaccharide (Polysaccharide based biodegradable thermoplastic materials)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả