SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế sử dụng năng lượng mặt trời

Cơ cấu để làm nóng bình chứa bằng năng lượng mặt trời.
Bình cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời.
Xe có lắp pin mặt trời.
Giàn nước thu năng lượng mặt trời.
Hệ thống nguồn điện sử dụng năng lượng mặt trời.
Thiết bị đun nóng và thanh trùng nước bằng năng lượng mặt trời.