SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế liên quan đến xử lý nước

- Vật liệu lọc.
- Hộp lọc để làm sạch nước.
- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học làm sạch nước và đáy hồ ao nuôi tôm.
- Thiết bị lọc sạch nước.
- Hệ thống tái tạo nước.
- Thiết bị để xử lý nước.
- Chất cải thiện nước uống
.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả