SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng chế liên quan đến ethanol

Quy trình sản xuất xăng sạch/ete sinh học sử dụng ethanol
Hóa lỏng tảo biển để sản xuất ethanol sinh học
Phương pháp sản xuất ethanol và các sản phẩm khác từ sinh khối
Phương pháp gia tăng lượng ethanol từ quá trình lên men vi sinh vật
Nhiên liệu trên cơ sở ethanol và hydrocacbon lỏng, mạch thấp hoặc hỗn hợp của các hydrocacbon này
Phương pháp và thiết bị để chuyển hóa hỗn hợp nước và ethanol thành nhiên liệu

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả