SpStinet - vwpChiTiet

 

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia: Hỗ trợ 100% kinh phí cho nhiều đề tài khoa học

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng do ngân sách nhà nước về hoạt động KH&CN cấp.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc quản lý tài chính của Quỹ. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Quỹ là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Bộ KH&CN được hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Quỹ thực hiện nghĩa vụ thuế và được hưởng chính sách ưu đãi về thuế đối với các hoạt động tài chính của Quỹ trong lĩnh vực chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ theo quy định của các Luật thuế và các văn bản pháp luật hiện hành. Quỹ được tự chủ về tài chính theo quy định đối với tổ chức tài chính nhà nước và thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm nguồn từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Quỹ còn huy động từ các nguồn vốn khác như: Vốn huy động từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; lãi cho vay từ các dự án vay vốn của Quỹ; các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quỹ được sử dụng đến 50% vốn ngân sách nhà nước cấp để thực hiện các hình thức hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn. Quỹ tài trợ tối đa 100% tổng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ, quyền đối với giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, tài liệu kỹ thuật, thông tin sở hữu trí tuệ; tìm kiếm thông tin về công nghệ, bí quyết công nghệ; thuê chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước.

Đối với các dự án ươm tạo công nghệ, Quỹ tài trợ tối đa 100% tổng kinh phí thuê chuyên gia tư vấn, đào tạo cán bộ quản lý dự án, quản lý công nghệ, quản trị công nghệ, chiến lược thị trường, thuê địa điểm, thông tin liên lạc trong thời hạn tối đa 3 năm.

Mức tài trợ tối đa 100% kinh phí cũng được áp dụng với việc thực hiện các đề tài nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; đề tài nghiên cứu về tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến.

Ngoài ra, Quỹ cũng tài trợ tối đa 100% tổng kinh phí cho việc tìm kiếm, phát hiện, đánh giá sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở khu vực nông thôn, miền núi…

Thông tư có hiệu kể từ ngày 10/10/2014.
 
Nguồn: Truyền thông KH&CN

 

Các tin khác: