SpStinet - vwpChiTiet

 

Quy định việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử

Ngày 13/6/2011, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
 

Theo đó, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đảm bảo những thông tin chủ yếu như: thông tin giới thiệu; tin tức, sự kiện về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan; thông tin chỉ đạo, điều hành; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; v.v..
Nghị định cũng nêu rõ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải cung cấp thông tin về chương trình, đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý; các thông tin, báo cáo thống kê do đơn vị quản lý; thông tin tiếng nước ngoài v.v..
Nghị định cũng yêu cầu cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước phải có mục “Dịch vụ công trực tuyến”, trong đó thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và nêu rõ mức độ dịch vụ. Các dịch vụ phải được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng.
Đồng thời, cơ quan chủ quản có trách nhiệm đăng tải toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.
Nghị định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/10/2011.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả