SpStinet - vwpChiTiet

 

Quy định mới về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Quy định mới về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học (kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT), vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/07/2011. Quy định này ghi rõ, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong các nhiệm vụ chính của trường đại học.
  
Theo đó, các trường Đại học sẽ thực hiện 10 nội dung hoạt động KH&CN gồm: Xây dựng định hướng phát triển KH&CN cho từng giai đoạn và kế hoạch KH&CN 5 năm, hằng năm; Đề xuất, tham gia tuyển chọn, triển khai thực hiện và tổ chức quản lý nhiệm vụ KH&CN các cấp, các lĩnh vực nghiên cứu; Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành; Ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các vườn ươm công nghệ, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm mới có khả năng thương mại cao; thực hiện dịch vụ KH&CN; Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, liên ngành và chuyên ngành; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; Tiến hành các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về KH&CN; Xây dựng hệ thống thông tin về hoạt động KH&CN của nhà trường; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hộ lao động, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm và triển khai các hoạt động KH&CN khác.
Bên cạnh đó, các trường phải tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện cho giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học tham gia, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN các cấp và các hoạt động KH&CN của trường. Triển khai nhiệm vụ gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hoạt động KH&CN của trường...
Cũng theo quy định này, trường đại học xây dựng định hướng phát triển KH&CN dài hạn 10 - 20 năm; xây dựng kế hoạch KH&CN 5 năm và hằng năm trên cơ sở chiến lược phát triển trường. Các trường đại học có thể thành lập phòng KH&CN thực hiện nhiệm vụ chuyên trách quản lý hoạt động KH&CN.
Nguồn:  Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả