SpStinet - vwpChiTiet

 

Quảng Trị: Nghiên cứu, xác lập hệ thống dữ liệu tên đường phố và công trình công cộng

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Quảng Trị đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, xác lập hệ thống dữ liệu tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” do TS. Nguyễn Bình làm chủ nhiệm đề tài, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Trị chủ trì.
 

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu, xác lập hệ thống dữ liệu tên đường phố
và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 
Đề tài hướng đến mục tiêu xác lập được hệ thống dữ liệu tên đường phố và công trình công cộng; lưu trữ, khai thác làm cơ sở cho việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết quả, đề tài đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống dữ liệu tên đường phố và công trình công cộng; xây dựng và hoàn chỉnh nội dung lưu giữ và công bố theo dạng thống kê trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và trang thông tin điện tử của tỉnh Quảng Trị.

Hội đồng KH&CN đánh giá đề tài đã góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu tên đường, phố và công trình công cộng của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của đề tài cấp tỉnh.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 1/2013)

Các tin khác: