SpStinet - vwpChiTiet

 

Quảng Ninh: Khảo nghiệm giống khoai môn chất lượng cao

Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống khoai môn chất lượng cao tại Quảng Ninh" do TS Hoàng Đăng Dũng là chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện.
 

Trong thời gian thực hiện 12 tháng (Từ tháng 1/2012 đến tháng 12/ 2012) đề tài "Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống khoai môn chất lượng cao tại Quảng Ninh " đã lựa chọn được 5 giống khoai môn gồm: Khoai Tam Đảo xanh, Khoai KM1-TN, Khoai Mán vàng, Khoai môn Tàu và Khoai môn Hầu Bắc. Đây là các giống khoai có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cơ quan chủ trì đã tổ chức thực hiện, quản lý tốt quá trình triển khai đề tài. Sản phẩm đề tài đảm bảo các mục tiêu đặt ra, có khả năng nhân rộng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Khá.
 
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Các tin khác: