SpStinet - vwpChiTiet

 

Ngành tài nguyên môi trường tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010

Ngày 19/7/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2006-2010.
  

Trong giai đoạn 2006-2010, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều chương trình, đề tài/dự án, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản, dự báo, cảnh báo thiên tai; hình thành hệ thống lý luận khoa học phục vụ cho việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đồng thời giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra của ngành.
Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, xong hầu hết các ý kiến tại Hội nghị đều đồng tình với nhận định hoạt động KH&CN của ngành vẫn còn rất nhiều tồn tại cần khắc phục như: Phạm vi hoạt động KH&CN chưa được triển khai mở rộng đến các địa phương, trình độ của một số lĩnh vực còn có khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực và thế giới, chưa đáp ứng được yêu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… Trong thời gian tới, ngành cần thiết phải xây dựng các chương trình, kế hoạch tăng cường đầu tư các trang thiết bị hiện đại đồng bộ cho các đơn vị điều tra cơ bản, các tổ chức hoạt động KH&CN, các viện nghiên cứu và các trung tâm phân tích đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; chú trọng đầu tư mới cho các phòng thí nghiệm quan trắc, phân tích môi trường phục vụ công tác quản lý, kiểm soát môi trường, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại một số viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ; đầu tư và chuyển giao các công nghệ, công cụ, phần mềm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường cũng như nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường…
Nguồn:  Tạp chí Hoạt động Khoa học

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả