SpStinet - vwpChiTiet

 

Quan hệ kinh tế giữa người Hoa ở TP.HCM với người Hoa ở Đông Nam Á

Đề tài do TS. Trần Hồi Sinh (Viện Kinh tế TP.HCM) làm chủ nhiệm, vừa được hội đồng nghiệm thu Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thông qua ngày 29/1/2008.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích vai trò và vị trí của người Hoa trong các hoạt động kinh tế tại TP.HCM, đồng thời đánh giá khả năng hợp tác kinh tế của người Hoa ở TP.HCM với nước ngoài; thực trạng mối quan hệ trong lĩnh vực hoạt động kinh tế giữa người Hoa ở TP.HCM với cộng đồng người Hoa ở các nước Đông Nam Á, cả phương diện lịch sử cũng như thực tế phát triển hiện nay; đề xuất một số kiến nghị và giải pháp để hoàn thiện, mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa người Hoa tại TP.HCM với người Hoa ở các nước Đông Nam Á.
Đề tài đã nghiên cứu hoạt động kinh tế của người Hoa và xem xét mối quan hệ trong lĩnh vực kinh tế giữa người Hoa ở TP.HCM với người Hoa ở các nước Đông nam Á giai đoạn từ 1995 đến nay. Qua đó cho thấy, người Hoa ở TP.HCM có quan hệ huyết thống với người Hoa tại nhiều nước trong khu vực và trên thế giới nên có khả năng thu hút đầu tư, thu nhận khoa học kỹ thuật từ các nước trong khu vực và nhiều nơi trên thế giới.
Về quan hệ doanh nghiệp người Hoa trên địa bàn TP.HCM với các nước Đông Nam Á, ngoài các doanh nghiệp lớn, nhiều cơ sở làm ăn vừa và nhỏ của người Hoa đề có mối quan hệ với thân nhân ở nước ngoài để giải quyết vốn, đổi mới công nghệ, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Không chỉ có truyền thống kinh doanh giỏi, người Hoa còn có mối quan hệ đồng hương, đồng tộc nên các doanh nghiệp người Hoa có mối liên hệ rất khắng khít với các công ty ở Singapore, Thái Lan, Malaysia… Hơn nữa, các doanh nghiệp người Hoa có thể làm môi giới thu hút các công ty nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam, có khi tài trợ vốn hoặc chuyển giao công nghệ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm dưới các hình thức kinh doanh cùng có lợi. Đây thực sự là tiềm năng kinh tế rất lớn trong giới kinh tế người Hoa tại TP.HCM.
Đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường mở rộng phát triển mối quan hệ hợp tác giữa người Hoa ở TP.HCM và người Hoa ở Đông Nam Á như hình thành diễn đàn kinh tế trong cộng đồng các doanh nghiệp, công ty người Hoa ở Đông Nam Á; xây dựng chương trình từ thiện xã hội, các hội y học dân tộc cổ truyền, góp phần làm sống lại truyền thống lâu đời trong cộng đồng người Hoa cũng như các dân tộc khác; xây dựng và ban hành những chính sách, cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp người Hoa đi tham gia hội chợ tại các nước Asean; thông qua Ban công tác người Hoa phổ biến rộng rãi các chính sách kinh tế, thương mại của các nước Asean…
Lam Vân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả