SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp ưu tiên hóa trong hệ thống quản lý mặt đường tổng quan và hướng phát triển.

Nhằm giúp cho công tác quản lý bảo trì đạt hiệu quả cao về kinh tế, đáp ứng được mức độ phục vụ nhất định trong các điều kiện hạn chế về nguồn vốn, Ths Đinh Văn Hiệp (Bộ môn Đường ô tô và đường đô thị, Khoa Xây dựng cầu đường, trường Đại học Xây dựng) thực hiện đề tài “Phương pháp ưu tiên hóa trong hệ thống quản lý mặt đường tổng quan và hướng phát triển”

Qua việc khái quát các phương pháp tiếp cận, các mô hình phân tích ưu tiên hóa sử dụng trong hệ thống quản lý mặt đường, tác giả đã đưa ra cái nhìn toàn diện và những định hướng cho việc áp dụng và phát triển mô hình phân tích hợp lý ứng với từng điều kiện cụ thể của mạng lưới đường, phạm vi của các đơn vị quản lý. Việc thực hiện phương pháp tối ưu hóa trong một thể hợp nhất giúp cho nhà quản lý, nhà hoạch định có những quyết định đầu tư hiệu quả về việc phân bổ nguồn vốn hợp líý thỏa mãn điều kiện về chính sách nguồn vốn.
Ngoài ra, khi xem xét các hệ thống công trình hoặc các phân khu quản lý khác nhau, tác giả cũng đề cập đến định hướng phát triển mô hình tối ưu hóa hợp nhất cho việc quản lý các tài sản thuộc mạng lưới đường bộ.

BH (Theo tạp chí cầu đường Việt Nam, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả